skip to Main Content

Codi ètic i de conducta Alfa Printing

Declaració

El present Codi de Conducta és una política voluntària d’Alfa Printing, S.L. referent al compromís auto imposat per complir amb la legalitat i reglaments vigents en els països en els què tingui relacions comercials i pel desenvolupament i aplicació de les qüestions ètiques i de bones pràctiques de negoci (principis d’actuació legals, morals, ambientals, de seguretat laboral , …) que s’exigeix complir als empleats (equip de treball), socis comercials (proveïdors) i accionistes, i que identifiquen el tipus de Companyia que som davant els nostres clients i la societat en general.

Ens definim adherits als 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i a les declaracions de les que es deriven -La Declaració Universal dels Drets Humans, La Declaració de l’Organització Internacional del Treball (OIT) relativa als Principis i Drets Fonamentals en el Treball, la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el desenvolupament, la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció-, la Carta per a un desenvolupament sostenible a llarg termini de la Cambra Internacional de Comerç i els Principis Rectors de l’ONU sobre Empreses i els Drets.

Principis

Com a resultat del que s’ha exposat, el nostre Codi de Conducta aplica internament i exigeix externament (socis comercials i clients) qualsevol persona o organització amb la qual es subscrigui una relació comercial, els següents compromisos:

– Compliment dels Drets Humans proclamats a nivell internacional, suport a la protecció dels mateixos i protecció eventual de la seva abús, prohibint i perseguint:

 • L’abús físic o/i verbal contra persones, la discriminació per raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen, de posició, naixement, orientació sexual o per qualsevol altra condició.
 • La privació de llibertat o la submissió a esclavitud a una altra persona.
 • L’obligació a realitzar actes dels que una altra persona no tingui plena consciència.
 • Robar béns aliens.
 • Violar la llibertat d’opinió d’una altra persona.
 • Amenaçar, turmentar, oprimir, coaccionar, intimidar o forçar a una altra persona.

– Donar suport a la llibertat d’expressió, el reconeixement del dret a la negociació col·lectiva (llibertat d’associació sindical dels treballadors i elecció dels seus representants sense influència del patró) i evitar tota forma de treball forçós, treball infantil i qualsevol discriminació en l’ocupació i el lloc de treball.

– Realitzar el reclutament i contractació de personal / força de treball de manera que:

 • L’enfocament sigui el de les habilitats requerides i mai els interessos personals.
 • No discriminar per motius d’edat, sexe, religió, orientació sexual ni qualsevol altre motiu prohibint expressament realitzar preguntes personals.
 • Optar per la investigació de causes que concorrin i la negociació en pro d’esmenar-les quan un treballador decideixi anar-se’n amb ànim de reconduir i millorar la relació laboral.
 • Claredat i veracitat en les causes i termes legals quan el promotor d’acabar la relació laboral sigui l’empresa.

– Promoure la seguretat i la salut en el treball mitjançant l’exigència de l’aplicació de bones pràctiques de manufactura, minimització de riscos i rigor legal en aquest àmbit, aplicant amb rigor i millorant el possible les normes de seguretat industrials.

– Garantir que la jornada laboral, pròpia i dels socis comercials, correspongui com a mínim al que assenyala les disposicions legals nacionals i/o del sector, i que les remuneracions sempre siguin iguals o majors al mínim legal establert, vigilant que les mateixes garanteixin un estàndard de vida adequat als empleats que les reben.

– Actuar amb càlcul preventiu mediambiental, promovent la responsabilitat, la cura i l’aplicació efectiva de processos i tecnologies respectuoses mediambientals, concretament en el nostre àmbit industrial gràfic, actuar millorant:

 • La recirculació de l’aigua en els processos d’impressió i revelat.
 • El reciclatge de productes consumits (tintes, planxes, retalls de paper, etc…).
 • La reutilització de l’energia.
 • L’ús preferent de tintes fabricades amb oli vegetal.
 • La millora de la gestió enfocada en pràctiques sostenibles.
 • L’optimització del consum de paper induint formats que optimitzin el seu aprofitament.
 • L’estalvi d’Aigua.
 • L’optimització dels processos productius que minimitzin els residus.

Rebuig i denúncia de la corrupció incloent l’extorsió i el suborn:

 • Mai acceptar pressions i persuasions mitjançant regals, atencions, préstecs o valors de qualsevol índole per part de ningú, rebutjant aquests.
 • Mai revelar informació intel·lectual o comercial d’un client amb intenció de beneficiar a un altre.
 • Prioritzar els legítims interessos dels clients, evitant conflictes d’interès i complint amb el rigor legal vigent, mantenint les relacions comercials sota els principis d’honorabilitat, lleialtat i neutralitat que ens demostrin fiables i dignes de confiança.
 • Comunicar sempre a la direcció qualsevol possible situació de conflicte d’interès per tal de resoldre-la atenent als principis aquí exposats.
 • Complir amb les regulacions de competència i de antimonopoli, evitant celebrar acords amb tercers (clients, proveïdors, competidors, etc …) amb ànim de transgredir-les.

Promoure i enaltir la professionalitat en les relacions comercials i de treball, basant-se aquestes en la qualitat, el tracte eficient i efectiu en pro d’aconseguir beneficiar clients i proveïdors, el compliment de terminis, els preus competitius, la responsabilitat i, en definitiva , la confiança i la lleialtat amb clients, proveïdors, empleats, particulars i administracions.

Denúncia

És molt important per a Alfa Printing la identificació àgil i oportuna de qualsevol conducta inapropiada a l’exposat en aquest Codi de Conducta, per la qual cosa valorem positivament les denúncies que ens transmetin al respecte els nostres socis comercials, clients, empleats o terceres persones.

Atendrem eficaçment la protecció de la reputació, els interessos comercials i financers d’Alfa Printing que puguin ser menystinguts per una mala praxi de conducta, així com els dels seus col·laboradors i socis comercials amb els quals té tracte, atenent amb professionalitat, neutralitat i absoluta confidencialitat tota denúncia en aquests aspectes enviant-nos un correu electrònic amb la paraula “Denúncia” en l’assumpte a l’adreça info@alfaprinting.es o bé mitjançant carta postal a l’atenció del Departament Legal per Denúncies a la direcció d’Alfa Printing, C / Rosselló, 52, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), encara que aquesta no tingui remitent, amb la finalitat que disposin d’una màxima confidencialitat.

ALFA PRINTING, S.L.

Back To Top