skip to Main Content

Condicions Generals de Venda a Alfa Printing

Totes les vendes que es realitzin en Alfa Printing estan subjectes a les condicions generals de venda exposades en el present document.

1. Dades

1.1 La part venedora és Alfa Printing, S.L., (des d’ara Alfa Printing), amb N.I.F. B65761975 i domicili social al C/ Rosselló nº 52 parcel·la 69 del Polígon Industrial Famades de Cornellà de Llobregat.

1.2 La part compradora (en endavant client), ha de subministrar les seves dades fiscals completes, persona/es i forma/es de contacte, i domiciliació bancària en cas de requerir disposar de compte de crèdit en Alfa Printing.

2. Responsabilitat del client

2.1 S’assumeix que el client posseeix els drets de reproducció dels documents, imatges, logotips, caràcters, etc. que confia a Alfa Printing per a la seva impressió, i que compleixen amb les lleis sobre la propietat intel·lectual. El client es fa total i únic responsable dels danys que podrien ser reclamats per altres persones per copyright o una altra violació de drets. Alfa Printing podria arribar a denegar la impressió d’un treball si hagués indicis de frau per part del client per aquests motius.

2.2 Sempre que el client subministrant, facilitant o indicant com disposar d’arxius originals, ordeni de qualsevol forma la realització de la producció de la feina que sigui a Alfa Printing, realitza una comanda per aquesta producció a Alfa Printing i per tant reconeix i assumeix el deute contret amb Alfa Printing per l’import que correspongui a la comanda encara que s’hagués contravingut alguna de les condicions del present contracte a priori, especialment si no s’hagués complert la clàusula 4.1 estrictament.

3. Preus i Ofertes

3.1 A causa de la gran varietat de característiques tècniques i quantitats de productes que produeix Alfa Printing i a la complexitat de parametrització generalista dels mateixos, Alfa Printing presentarà sempre una oferta concreta i específica vàlida per al treball que es sol·liciti i vigent 30 dies naturals des de la data de presentació de la mateixa.

3.2 Qualsevol treball o actuació extra que sol·liciti el client i que no es reflecteixi explícitament en l’oferta comportarà l’augment que correspongui en l’import automàticament.

3.3 Es pot augmentar la vigència de les ofertes en casos de petició de produccions anuals.

4. Comandes

4.1 L’inici de la producció i la compra de matèries primeres necessàries per la mateixa requereixen de la comanda formal de l’oferta corresponent a nom de la persona física o empresa que desitgi que se l’imputi la factura corresponent i ha d’estar al corrent de pagaments en alguna de aquestes formes:

  • 4.1.1 Clients sense compte: per avançat (veure clàusula 6.3).
  • 4.1.2 Clients amb compte de crèdit en Alfa Printing: sense venciments incomplerts i amb marge de solvència de crèdit (= la suma dels imports deguts pendents de pagament més la suma de la nova comanda ha de ser menor al límit de risc concedit per Crèdit i caució) o en cas contrari cobrir el descobert d’aquesta solvència per avançat (veure clàusula 6.4).

4.2 Les comandes cancel·lades a petició del client, o per aplicació de la clàusula 4.3, comportaran la facturació de totes les despeses en què s’hagi incorregut fins al punt de cancel·lació, incloent tots els productes adquirits (matèries primeres o qualsevol compra de material o servei exterior) i/o transformats (dades i/o documents informàtics i materials).

4.3 Les comandes retingudes durant més de 15 dies naturals per omissió del client es consideraran comandes cancel·lades automàticament.

5. Propietat

5.1 A excepció del treball acabat en sí sol·licitat pel client i objecte de la seva comanda, els altres productes adquirits (matèries primeres o qualsevol compra de material o servei exterior) i/o transformats (dades i/o documents informàtics i materials) per a la elaboració del treball sol·licitat pel client són propietat d’Alfa Printing i el seu requeriment per part del client comportarà una comanda formal explícita de la que es comunicarà el seu import i factura, sense perjudici de l’opció de denegar vendre aquests productes per part d’Alfa Printing.

5.2 Tots els productes subministrats pel client per a la realització de la feina se li retornaran a la finalització del mateix tal qual se’ls va facilitar a Alfa Printing, assumint el client que els mitjans materials que hagi subministrat poden ser retornats amb un deteriorament addicional natural, pel que fa a seu estat inicial abans de la producció, a resultes de la seva utilització en la realització d’aquesta producció.

6. Facturació i Pagament

6.1 L’emissió de la factura es realitzarà en el moment de finalització i lliurament de la comanda amb data valor a tots els efectes l’explicitada en aquesta factura. Un cop emesa aquesta, no serà possible realitzar canvis de titular o conceptes, en compliment de la normativa vigent (Reial Decret 1496/2003 sobre normes de facturació, modificat per Rd. 87/2005).

6.2 Si per causes alienes a Alfa Printing el treball no es lliura immediatament a la finalització de la producció (indicació del client que es retingui, stock per a altres processos ulteriors, per a distribucions no immediates, etc …), es considerarà en stock en Alfa Printing i facturable directament amb data valor la de finalització de la producció. Si es reté el lliurament de la comanda durant més de 15 dies naturals per omissió del client es considerarà comanda cancel·lada automàticament aplicant la clàusula 4.2.

6.3 La forma de pagament per a clients sense compte és prepagament mitjançant efectiu, xec conformat o transferència bancària (només un cop rebuda la confirmació de pagament del banc, procedirem a imprimir la comanda).

6.4 Pel client amb compte (client habitual i/o gran empresa), es facilita un compte de crèdit amb domiciliació bancària al compte del client, prèvia aprovació per part de l’entitat de Crèdit i Caució i amb el límit de crèdit igual al risc que Crèdit i Caució concedeixi com assegurable i sempre dins dels terminis de venciment de pagament que marqui la legalitat vigent.

7. Enviaments i lliuraments

7.1 Les comandes inclouen, de forma general, un únic transport a un punt de Barcelona o la seva àrea Metropolitana. Els destinataris addicionals es facturaran a part. En cada procés de comanda confirmarem la data de lliurament segons les característiques dels processos de producció requerides i les càrregues de producció del moment.

8. Clàusula de toleràncies de quantitat

8.1 Per motius tècnics i de producció pot existir una diferència de +/- 5% entre la quantitat demanada i la quantitat impresa i lliurada, possibilitat que accepta el client i no reivindicarà una indemnització per aquesta diferència. En qualsevol cas, es facturarà la quantitat realment lliurada dins d’aquest 5% de marge.

9. Advertències tècniques

9.1 Els arxius informàtics necessaris per fabricar el producte imprès han de ser proporcionats pel client i han de ser estrictament conformes a les exigències tècniques per a la impressió amb tecnologies Digital o Offset, pel qual està particularment entès que el client és capaç de comprendre i d’aplicar les tècniques per generar i subministrar els arxius i/o els fitxers PDF, que s’hagin de considerar com originals, degudament (mida del document correcte, inclusió de marques de tall, plegat, fendit, sang, resolució d’imatges adequada a 300ppp i en CMYK, mai en RGB, amb perfils de color que compleixin la norma ISO 12647, inclusió de fonts traçades o incrustades, marges de seguretat respecte al tall d’objectes i textos, paletes de colors, etc …).

9.2 El client accepta sense reserves les limitacions tècniques que comporta la impressió industrial: variacions de color amb la prova de color i especialment amb la “reproducció en pantalla”; també en cas de reimpressió d’un mateix treball en diferent data, toleràncies d’acabats i talls del voltant de +/- 1 mm., etc. Està igualment convingut que Alfa Printing no és responsable dels defectes d’impressió, colorimetria, caràcters, ortografia, sobreimpressió, conversió d’imatges, etc. que estiguin presents en els fitxers originals del client. El Client reconeix igualment que està informat que els programes de disseny no garanteixen mai una reproducció idèntica al fitxer que apareix a la pantalla i que pot conduir, en ocasió de tractaments tècnics successius, a resultats diferents a la visió de pantalla o de la reproducció en diferents sistemes d’impressió.

10. Protecció de dades

10.1 Les dades facilitades pel client, s’incorporaran i seran tractades en un fitxer automatitzat d’Alfa Printing, amb la finalitat d’atendre la present relació. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu d’Alfa Printing, responsable del fitxer i amb domicili al C/ Rosselló nº 52 parcel·la 69 del Polígon Industrial Famades de Cornellà de Llobregat. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a la direcció anteriorment esmentada.

10.2 De forma general Alfa Printing es compromet a NO divulgar, publicar directament o mitjançant terceres persones, ni posar a disposició de tercers qualsevol dada del client considerada confidencial, entenent per tal tota dada de caràcter personal (jurídic i/o particular) sense autorització expressa pel client per comunicar-ho, facilitada a Alfa Printing tant per atendre la relació comercial normal com per a la realització de treballs en què se subministren aquestes dades i sempre sota la norma de compliment de la LOPD 15/1999 i les seves successives revisions.

11. Garantia i reclamacions de treballs

11.1 Atesa la naturalesa dels productes venuts per Alfa Printing, materials gràfics impresos per encàrrec, no hi ha dret de desistiment en relació amb les compres que s’efectuen. No obstant això la nostra GARANTIA de qualitat assegura que “Si troba algun un error o defecte d’acabat a la feina, atribuïble a una defectuosa impressió o producció per Alfa Printing, repetirem la impressió de manera gratuïta a partir del mateix document original “. Òbviament la garantia no pot cobrir errors ortogràfics o de disseny en l’original del client, ni per divergències en el color reproduït respecte a l’esperat, per la qual cosa aconsellem contractar sempre la realització d’una prova de preimpressió (prova de color) física i no només electrònica, i igualment es desestimarà qualsevol reclamació en què el producte hagi estat espatllat en processos addicionals de qualsevol naturalesa ulteriors al lliurament ja que s’entén que els productes gràfics tenen una resistència i possibilitat de tractament i/o ús limitada i proporcional a la naturalesa mateixa dels materials que els componen.

11.2 Tota reclamació, per ser atesa, s’ha de notificar a Alfa Printing en el termini màxim de vuit dies a partir de la recepció de la mercaderia. En cas de lliurament defectuós, la nostra empresa només garanteix l’intercanvi de la mercaderia per un producte d’acord amb les exigències de la comanda, excloent de manera expressa tots els danys i perjudicis soferts directament o indirectament.

12. Llei i jurisdicció

12.1 Les presents condicions generals, així com qualsevol relació entre el client i Alfa Printing, es regiran per la legislació vigent pel marc jurídic nacional i autonòmic. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquestes condicions generals o de les relacions entre el client i Alfa Printing ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Cornellà de Llobregat (Espanya).

Back To Top